Page 8 - Sielunpeili 6/2021
P. 8

Luonto on Eira Viitalan latautumis- ja rauhoittumispaikka. Kesällä syntyneenä hän nauttii kesästä, mutta syksykin on mieluinen
      vuodenaika. Kuva: Sami Pulkkinen        Uuden liiton myötä Viitala heittäytyi  – Pikku hiljaa moni asia asettui uo- – Elämään mahtuu
      täysillä myös yrityselämään.     miinsa. Kuuntelen itseäni paremmin.  paljon etsittävää ja
        – Etsin lisää keinoja, miten pystyisin  Tunnen itseni paremmin. Pystyn vetämään
      buustaamaan itseäni niin, että saisin it- rajoja ja päättämään, mikä on minun juttuni  löydettävää.
      sestäni vielä enemmän irti. Suorittamisen  ja mikä ei, Viitala sanoo.
      noidankehä oli todella voimakas.    Erilaiset luonteen ominaisuudet ja tai-
        Kiire, stressi ja suorittaminen veivät hä- pumukset ovat toki edelleen läsnä hänen  – Teokseni on naisen tunnematkaa. Käyn
      net uuteen murrosvaiheeseen, joka jälleen  elämässään. Hän kertoo esimerkiksi innos- runoissa läpi suorittamista, työtä, äitiyttä,
      pysäytti. Oli taas käsiteltävä sisäisiä teemoja. tuvansa helposti uusista asioista.  parisuhdetta ja luontoyhteyttä sekä oman
        – Lähdin NLP-valmennukseen. Sitä  – Rakastan tapahtumia, ihmisiä ja tari- minän rakentumista.
      kautta alkoi purkautua paljon asioita. Poh- noita. Saatan välillä huomata, että nyt tuli
      din, onko minun lupa olla ja ajatella itseäni  otettua jälleen liikaa tehtävää. Tunnistan  Sukupolvien ketjuissa
      vai olenko täällä vain mahdollistamassa  tällaiset tilanteet kuitenkin jo paljon pa-
      muiden tarpeita, onnistumisia ja unelmia. remmin kuin ennen.      Viitala on neljän tyttären äiti. Kolme heistä
        – Kun minulta kysyttiin, mitkä olivat                on omaa ja yksi uusperheen myötä tullut.
      minun unelmani, tuli itku silmään. Enhän  Runojen matkalla       Hän on myös mummi. Hänen runomatkal-
      minä ollut ehtinyt koskaan tuollaisia ajatella.             laan eräs inspiroiva aihe on sukupolvien
      Tästä lähti voimakas itsetutkiskelu ja itseen  Viitala kertoo ymmärtäneensä, että hän on  ketju. Vuosi, ennen kuin runot alkoivat
      tutustuminen.            itse itsensä keskeisin este tai mahdollistaja.  syntyä, Viitala oli tilanteessa, jossa hän oli
                         Eräs kynnys on ollut henkilökohtaisten ko- alkanut avautua retriitin ja meditaatioiden
        Kohti omaa elämää         kemusten ja tuntemusten jakaminen muille  kautta. Myös lapsenlapsen syntymä oli mer-      SURUN UOMA
                         runojen muodossa.          kittävä asia. Tapahtumat saivat pohtimaan
      Viitala toteaa, ettei ihminen aina edes tiedä,  – Alun perin kirjoitin tekstejä itselleni,  sukupolvien ketjua.        Surun uomassa seisovaa vettä.
      kenen ajatuksia ajattelee tai kenen tunteita  enkä ajatellut julkaisevani niitä koskaan.  – Menetin äitini, kun olin vähän yli  Kauanko se aikoo olla siinä?
      tuntee. Tämä on yllättävän yleistä monille  Tekstien jakaminen aiheutti monenlaisia  30-vuotias. Äidilläni oli todella rankka  Hiljainen värähdys hipaisee minua.
      kiireessä eläville. Elämän täyttävät työ,  tunnemyrskyjä. Palaute on kuitenkin saanut  naisen elämä, jota pohdin ja jonka olisin  Tumma, hitaasti liikkeelle lähtevä virta.
      harrastukset ja arjen toimet. Kierteessä on  minut ymmärtämään, että näin minun on  nyt aikuisena naisena halunnut kuulla. Enää  Väreiden mukana kaipausta,
      tavallista hukata itsensä.      kuulunut tehdä.           siihen ei ole mahdollisuutta.             hiljaisessa solinassa anteeksiantoa.
        – Ryhdyin tunnistamaan omia tarpei- Pohjalainen nainen löysi tiensä kirjaksi  Omien tyttäriensä elämässä Viitala on      Pienen pienissä pyörteissä
      tani: mitä minä tarvitsen ja haluan. Ne olivat  vuosi sitten. Runoteoksessa on luontokuvia  nähnyt naiseksi kehittymisen ja nyt jo äi- pilkahdus toivoa.
      suuria kysymyksiä, joiden äärellä en ollut  ja tekstejä. Pohjalainennainen.fi verkkosi- diksi tulemisenkin. Tämäkin on havahdut- Lohtu lipuu kohti, lävitseni ja jatkaa
      viettänyt riittävästi aikaa.     vuilla on kirjasta runovideoita ja tekstejä.  tanut ymmärtämään sukupolvien ketjua.         matkaansa.
        Oikeanlaiset apukeinot ja ihmiset kui- Viitala antaa tunnustusta myös elämän- – Olen seurannut tyttärieni murrosvai-  Lasken vaienneen suruni virran vietäväksi.
      tenkin löytyivät.          kumppanilleen teemojen peilaamisessa.  heita, ajatuksia ja innostuksia. Nyt elämäs-   Kämmenelläni pisaroita rakkaudesta.

                                8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13