Page 10 - Sielunpeili 6/2021
P. 10

Kuka        Eira Viitala


        !  56-vuotias.
        !  Asuu Kurikassa.
        !  Perheessä puoliso,
         neljä lasta ja yksi
         lastenlapsi.
        !  Monialayrittäjä.

      – Rakastan tapahtumia, ihmisiä ja tarinoita! Eira Viitala innostuu. Kuva: Sami Pulkkinen


                                            – Käyn edelleen kilpatanssiharjoituk-
      – Olemme yhtä ja          olet menettänyt unelmasi. Surutyötä voimme  sissa. Tanssi on myös erinomainen liikun-
                         tehdä monessa kohdin. Koettu suru muuttaa
      samaa kaunista            aina muotoaan, jolloin siitä pääsee jälleen  tamuoto.
      tomua.                eteenpäin.              – Musiikkia kuuntelen paljon. Musiikin
                                           avulla pääsen nopeasti syvemmälle meditaa-
                          Monimuotoinen luonto       tiossa. Käyn myös mielelläni konserteissa.

      säni on myös lapsenlapsi, jonka elämään  Luonto on Eira Viitalan rauhoittumispaikka.  Yrittäjyyttä läpi elämän
      sukujen ketjuista siirtyy jotakin. Olen myös  Siellä suorittajaminä saa päästää irti velvol-
      pohtinut solumuistin osuutta kokemuksien  lisuuksistaan.        Kurikassa asuva, 56-vuotias monialayrittäjä
      siirtymisessä. Elämän rajallisuus ja ikään- – Jossain kohden luonto näyttäytyi mi- Eira Viitala on ollut monessa liiketoimessa
      tyminenkin kuuluvat sukupolvien ketjun  nulle ja silmäni aukenivat sille. Levollisuus  mukana. Työurallaan hän on keskittynyt
      teemaan.               luonnossa on kaiken kattavaa. Se kulkee  enimmäkseen myyntiin ja markkinointiin.
                         läpi kehon ja mielen. Loputon luonnon  – Aloitin perheyrityksessä kirjanpidon
        Suru silmissä           monimuotoisuus on ruokkinut minua myös  parissa. Sen jälkeen alkoi ns. toinen elämä,
                         tekstien luomisessa.        jonka seurauksena ajauduin myyntiassisten-
      Surustakin on pitänyt kirjoittaa. Suru pu- Viitala ei koe olevansa niinkään kuk- tin tehtäviin. Sittemmin olen tehnyt vienti-
      huttaa jokaista ihmistä, mikäli aiheeseen  kaihminen, vaan luonnossa puhuttelee  myyntiä ja kulkenut maailmalla messuilla.
      uskaltaa tarttua.          eniten metsä, erityisesti vanhat puut. Jos- Markkinoinnin saralla olen rakentanut eri-
        – Minulle on sanottu, että silmistäni nä- sain kohdin hän on halunnut istua meren  laisia brändejä.
      kyy suru. Olen silloin ollut asiasta hämilläni  rannalla. Kotipaikkakuntaa kuvastaa joki.  Tällä hetkellä Viitala on vetäytynyt jon-
      ja ajatellut, etten koe olevani surullinen.  Pohjanmaan peltomaisemat edustavat hen- kin verran operatiivisista tehtävistä, mutta
      Kun olen uskaltautunut tutkimaan surua,  gittävyyttä ja avaruutta.   hänen sormensa on edelleen useissa yrityk-
      sen luonnetta ja syntyä, esille on noussut  – Olen syntynyt kesällä, ja kesä on iha- sissä. Oman yrityksensä, Eira Viitala Oy:n
      yllättäviäkin asioita.        naa aikaa. Mutta myös syksy puhuttelee  kautta hän on kirjoittanut kirjansa sekä tekee
        Viitala on myös kohdannut surua muissa  minua. Nautin suunnattomasti alkusyksyn  hyvinvointivalmennusta ja työnohjausta.
      ihmisissä, esimerkiksi eroryhmässä työs- värimaailmasta. Syksy on minulle aktiivista  – Olen kouluttautunut Suomalainen
      kennellessään. Hän on jopa kuullut jonkun  aikaa, jolloin energiatasoni yleensä nousee. eroseminaari® -ohjaajaksi sekä Ratkai-
      ihmettelevän, saako muutakin kuin läheisen  Musiikki ja tanssi ovat luonnon ohella  sukeskeiseksi työnohjaajaksi. Uteliaisuus
      menetystä surra.           Viitalaa voimaannuttavia asioita. Hän on  uusia asioita kohtaan on minulle luontaista,
        – Surra saa kaikkea, mikä surettaa. Voit  tanssinut ja voimistellut pienestä tytöstä  joten olen käynyt paljon erilaisia kursseja
      surra esimerkiksi pettymystäsi tai sitä, että  saakka.         ja valmennuksia. n

                                10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15